Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Konemestariyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lahti.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon (Suomen Konepäällystöliitto ry. – Finlands Maskinbefälsförbund rf.), jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi, ja on velvollinen noudattamaan liiton sääntöjä.


Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa sen kotipaikkakunnalla ja lähiympäristössä olevat konemestarit läheiseen yhteyteen toistensa kanssa heidän ammatillisen tasonsa ja yhteiskunnallisen sekä taloudellisen asemansa kohottamiseksi.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys yhteistoiminnassa liiton kanssa järjestää esitelmä- kokous- ja kurssitilaisuuksia, sekä järjestää itse erilaista vapaa-ajan toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja maksullisia huvitilaisuuksia
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3§ Kokous- ja pöytäkirjakieli sekä puoluekanta

Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi ja yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


4§ Yhdistykseen liittyminen ja siitä eroaminen

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on insinööri-tai konemestarikoulutus tai vastaava muu teknillinen tai merenkulun koulutus tai toimii vastaavissa tehtävissä, ja joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet ja säännöt. Viimeksi mainitut jäsenet erotetaan, kun he siirtyvät pois kyseisistä tehtävistä. Eläkkeelle jäävä säilyttää kuitenkin jäsenyytensä.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi ns. passiivijäsenenä edellä mainitun koulutuksen omaavan henkilön, joka suorittaa jäsenmaksun johonkin toiseen ammattiliittoon, ei kuitenkaan sellaiseen, joka kuuluu samaan keskusjärjestöön kuin Suomen Konepäällystöliitto ry. Passiivijäsen ei voi asettua liiton puheenjohtajan ja liittohallituksen jäsenten vaaliin.

Jäseneksi voi ilmoittautua yhdistyksen kuukausikokouksessa tai toimittamalla ilmoittautumiskaavakkeen yhdistyksen hallituksen jäsenelle.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenen tultua hyväksytyksi hallitus toimittaa uudelle jäsenelle yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen Kunniajäsenen arvonimen voi yhdistyksen kokous antaa hallituksen esityksestä sellaiselle henkilölle, joka on toiminnallaan osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä tai konemestarikuntaa kohtaan.

Kunniajäsenen arvonimen ja kunniakirjan saanut yhdistyksen jäsen vapautetaan jäsen- sekä muista maksuista. Yhdistyksen tulee hänen puolestaan suorittaa sääntömääräiset liittomaksut.


5§ Jäsenmaksut

Liittymismaksuna suorittaa jokainen uusi jäsen yhdistykselle sen määrän, minkä yhdistyksen vuosikokous on määrännyt.

Jäsenen ja passiivijäsenen on suoritettava liitolle se määrä, minkä varsinainen liittokokous on määrännyt yhdistyksen jäsenen yhdistys- ja liittomaksuksi tai ylimääräiseksi liittomaksuksi.

Yhdistyksellä on oikeus kantaa lisämaksuna kustannuksien peittämiseen se määrä, minkä yhdistyksen vuosikokous päättää.


6§ Jäsenmaksuista vapautuminen

Liitto voi myöntää jäsenelle liittomaksuvapautuksen ja yhdistyksen on vastaavasti vapautettava jäsen omista jäsenmaksuista:

a) Opiskelijajäsen on vapaa jäsenmaksuista varsinaisena opiskeluaikanaan

b) Eläkkeellä oleva maksuvelvollinen jäsen vapautetaan  jäsenmaksuista, jäsenen esitettyä eläkepäätöksen liitolle.

c) Mikäli eläkkeellä oleva jäsen kuitenkin ottaa vastaan ansiotoimen, siirtyy hän jälleen jäsenmaksuvelvolliseksi.

d Pitempiaikaisen sairauden tai kuntoutustuen, äitiys-, isyys- ja vanhempainloman ajaksi voidaan anomuksesta myöntää jäsenmaksuvapautus.

e) Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


7§ Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen

Jäsen, voi erota yhdistyksestä, ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa sen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, jolloin jäsen on ilmoittanut eroamisesta. Jäsenmaksu on suoritettava eroamispäivään saakka.

Jäsenen, joka toiminnallaan vahingoittaa liiton tarkoitusperiä, yhdistyksen toimintaa, rikkoo näiden sääntöjen määräyksiä vastaan, taikka esiintymisellään alentaa konemestarikunnan arvovaltaa, erottaa hallitus.

Hallitus on velvollinen erottamaan yhdistyksen jäsenyydestä sellaisen, joka esittämättä hyväksyttäviä syitä on jättänyt kuuden (6) kuukauden jäsenmaksut suorittamatta.


8§ Jäsenyyden uudelleen saavuttaminen

Jäsen, joka on erotettu yhdistyksestä kurinpidollisista syistä tai jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella, voidaan hallituksen päätöksellä uudelleen hyväksyä yhdistyksen jäseneksi, kunhan hän on suorittanut kaikki erääntyneet jäsenmaksut sekä uudelle jäsenelle kuuluvat liittymismaksut (5§ 1. kohta)


Hallitus

 1. Yhdistyksen toimintaa hoitaa vaalikokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kaksi – neljä (2 – 4) varsinaista ja 0 – kaksi (0 – 2) varajäsentä.
 2. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä eroaa ensimmäisenä vuotena puolet arvan perusteella.
 3. Puheenjohtaja sekä varajäsen valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
 4. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kaksi viimeksi mainittua voidaan valita hallitukseen kuulumattomistakin yhdistyksen jäsenistä.
 5. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden (2) jäsenen ollessa saapuvilla.

 10§ Hallituksen tehtävät

Hallitus on vastuullinen yhdistyksen omaisuudesta ja varojen hoidosta. Kuitenkin hallituksen jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan vastalauseen tehdyn päätöksen johdosta, on päätökseen nähden vapaa vastuusta.

Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat, kutsuu kokoukset koolle sekä pitää jäsenluetteloa.

Hallitus laatii yhdistyksen toimintasuunnitelman sekä esityksen talousarvioksi seuraavalle kalenterivuodelle.

Hallitus käsittelee kokouksessaan rahastonhoitajan laatiman katsauksen yhdistyksen omaisuuden ja varojen hoidosta sekä taloudellisesta tilanteesta.

Hallitus laatii yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen edelliseltä kalenterivuodelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on kutsuttava koolle, jos kaksi hallituksen jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaikki asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa kuitenkin arpa. 


11§ Toimihenkilöiden tehtävät

Puheenjohtaja johtaa keskusteluja yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, lukuun ottamatta yhdistyksen vuosikokouksia. Puheenjohtaja valvoo yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista sekä yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Sihteeri laatii pöytäkirjan kaikista yhdistyksen ja hallituksen kokouksista, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa, kokouskutsut hallituksen määräysten mukaisesti sekä laatii toimintakertomuksen kalenterivuodelta.

Rahastonhoitaja pitää kirjaa yhdistyksen tuloista ja menoista, hoitaa yhdistyksen maksuliikenteen sekä esittää tilit puolivuosittain hallituksen tarkastettavaksi ja päättää tilit kalenterivuosittain esittäen ne hallitukselle.


12§ Tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Toimintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen tilit ja omaisuus vähintään kerran vuodessa, laatia kirjallinen lausunto yhdistyksen omaisuuden ja varojen hoidosta sekä tehdä ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille tilivelvollisille heidän toiminta-ajalta.

Kuluneen kalenterivuoden tilien sekä hallituksen vahvistaman toimintakertomuksen tulee olla toiminnantarkastajalla viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja toiminnantarkastajan on jätettävä kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajalla on oikeus milloin hyvänsä, tilivuoden aikana tarkastaa yhdistyksen kirjanpitoa ja omaisuuden hoitoa. Jos syytä muistutuksiin ilmaantuu, tulee toiminnantarkastajan kirjallisesti ilmoittaa siitä yhdistyksen hallitukselle.


13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä sekä rahastonhoitaja yksin.


14§ Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisista sekä muista yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta liiton lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen varsinainen kokous voi kuitenkin päättää, onko kokouskutsu lisäksi jollain muulla tavalla jäsenille toimitettava. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24§ määräykset.

Ehdotuksia kokouksessa käsiteltäväksi voi jokainen jäsen esittää hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa ja ne tulee hallituksen käsitellä ja antaa oma lausuntonsa seuraavalle kokoukselle. Kiireelliset asiat voidaan, kokouksen päätöksellä, ottaa heti käsiteltäväksi ja päätettäväksi, mikäli asia ei ole sellainen, josta on kokouskutsussa mainittava. Kuitenkin asia on esitettävä kirjallisesti, jos kokous sitä vaatii.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin yhdistyslain 24§ tarkoittaman asian yhdistyksen vuosi- tai vaalikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi niissä asioissa, joista säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jäsen, joka on estynyt osallistumaan kokoukseen, voi jättää valtakirjan jollekin toiselle yhdistyksen jäsenelle. Tällaisella valtakirjanhaltijalla ei kuitenkaan ole oikeutta äänestää kuin yhden valtakirjan antajan puolesta.


15§ Vuosikokous

Vuosikokous pidetään helmikuussa, jossa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Luetaan toiminta- ja tilikertomus kuluneelta toimintakaudelta.
 3. Esitetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama tarkastuslausunto
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksellelle ja rahastonhoitajalle kuluneelta toimintavuodelta.
 5. Määrätään liittymismaksun suuruus.
 6. Määrätään lisämaksun suuruus.
 7.  Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

16§ Vaalikokous

Vaalikokous pidetään joulukuussa, jossa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hallituksen laatima talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
 2. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot.
 3. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja jäsenten keskuudesta.
 4. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.
 5. Valitaan hallituksen varajäsenet sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla.
 6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja tälle yksi (1) varahenkilö seuraavaa kalenterivuotta varten.
 7. Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt sekä toimikunnat.
 8. Liittokokousvuotta edeltävänä vuotena valitaan liiton sääntöjen mukaisesti yhdistyksen ehdokkaat liittohallitukseen.
 9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Tilivelvolliset eivät saa ottaa osaa toiminnantarkastajain vaaliin eivätkä asettaa toiminnantarkastajaehdokkaita.

Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos kaksi paikalla olevaa jäsentä sitä vaatii.


17§ Kuukausikokoukset

Yhdistys kokoontuu talvikuukausina vähintään kerran kuukaudessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin asiat sitä vaativat.


18§ Jaostot

Yhdistys on oikeutettu muodostamaan keskuudestaan hallituksen valvonnan alaisena toimivia kerhoja, ammattikehitys- ym. epäitsenäisiä jaostoja. Hallitus hyväksyy niiden säännöt sellaisessa muodossa, etteivät ne ole ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa.


19§ Sääntöjen muuttaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta voi tulla käsittelyn alaiseksi ainoastaan vuosikokouksessa ja siitä tulee kokouskutsussa erikseen mainita. Kysymyksen ratkaisuun vaaditaan vähintään ¾ ääntenenemmistö annetuista äänistä. Muutokset on alistettava liiton hyväksyttäviksi ennen kuin ne ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.


20§ Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö

Ehdotusta yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa kokouksessa, joiden väliajan tulee olla vähintään kolme kuukautta ja tulee siitä kokouskutsussa mainita. Päätös purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin kun vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä sen hyväksyy.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, käytetään yhdistyksellä silloin olevat varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.


21§ Muita määräyksiä

Muuten noudatetaan yhdistyslakia niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mitään määrätty.

Nämä säännöt tulevat voimaan kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

___________________________________________________________

Rek.nro. 42.676 / 28.5.1946
Säännöt hyväksytty 19.11.2020